Productora, espectacles medievals i recreacions històriques
Productora, espectáculos medievales y recreaciones historicas
Producer, historical reenacment and medieval performances

Guifrrrré Xafarrrrrrocs

"Perrrr els Déus! Ben aviat em podrrrrreu veurrrrre a Castelló d'Empúrrrrries!"

"Porrrr los Dioses! Muy prrrronto me podrrrrreis verrrr en Castelló d'Empúrrrries!"


...11, 12 i 13 Setembrrre!

No hay comentarios: